\r\n Chương trình Hỗ trợ hợp tác nghiên cứu ngành làm vườn (Horticulture Collaborative Research Support Program – HortCRSP) - Đại học California, Davis - Hoa Kỳ thông báo mời viết đề xuất nghiên cứu cho các dự án tổng thể giai đoạn 2011-2014 (Comprehensive projects) do HortCRSP tài trợ.
\r\n

\r\n Đề xuất nghiên cứu phải thể hiện được hệ thống chỉnh thể của chuyên đề nghiên cứu và chú trọng đến các vấn đề thiết yếu trong hệ thống đó. Mỗi đề xuất cũng chỉ rõ phạm vi nghiên cứu theo các hướng nghiên cứu trọng tâm dưới đây và thể hiện được sự hợp tác với các cơ quan/tổ chức địa phương bao gồm các cơ quan chính quyền nội địa, phái đoàn USAID, các tổ chức phi chính phủ và hiệp hội/tổ chức nông dân.

\r\n

\r\n Trọng tâm nghiên cứu: Postharvest, Seed systems, Orange-fleshed sweetpotato, African indigenous vegetables.

\r\n

\r\n Hỗ trợ kinh phí: 500.000 – 1.000.000 USD.

\r\n

\r\n Thời gian thực hiện nghiên cứu: Từ ngày 01/10/2011 đến ngày 31/7/2014.

\r\n

\r\n Hướng dẫn và tư vấn viết đề xuất:

\r\n

\r\n - Email: hortcrsp@ucdavis.edu ,

\r\n

\r\n - Website: http://hortcrsp.ucdavis.edu/main/2011comprehensivecall.html

\r\n

\r\n Địa chỉ liên hệ: Horticulture Collabrative Research Support Program, Dept. of Plant Sciences, University of  California, Davis, One Shields Avenue (190 EH Bldg), Davis, CA  95616-5270, tel: 1.530.752.3522, fax: 1.530.752.7182, Email: hortcrsp@ucdavis.edu, website: http://hortcrsp.ucdavis.edu.

\r\n

\r\n Thời hạn nộp hồ sơ:

\r\n

\r\n ·         Thư đăng ký đề xuất (Letter of Intent):  Muộn nhất ngày 01/6/2011;

\r\n

\r\n ·         Đề xuất nghiên cứu hoàn chỉnh: Muộn nhất ngày 15/7/2011.

\r\n

\r\n Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến các đơn vị, cán bộ quan tâm tham gia Chương trình.

\r\n

\r\n Xin trân trọng cảm ơn.

\r\n