\r\n Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n             Thực hiện chương trình công tác của ban Nữ công Công đoàn Trường, nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2011, ban Nữ công Công đoàn Trường hướng dẫn Công đoàn bộ phận thực hiện các nội dung công việc sau:

\r\n

\r\n 1. Lập danh sách các cháu con CBVC Trường nhận quà của Nhà trường từ sơ sinh đến hết lớp 9 (theo mẫu 1), nộp về văn phòng Công đoàn Trường trước ngày 24 tháng 5 năm 2011.

\r\n

\r\n 2. Nhằm động viên các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập, Công đoàn Trường dự kiến sẽ tổ chức Lễ tuyên dương cho các cháu, đề nghị các Công đoàn bộ phận lập danh sách các cháu đạt thành tích từ Học sinh giỏi trở lên năm học 2010 - 2011 (theo mẫu 2) và gửi kèm bản phô tô giấy chứng nhận Học sinh giỏivà các giấy khen khác gửi về văn phòng Công đoàn Trường trước ngày 15/6/2011.

\r\n

\r\n Nếu bố mẹ cùng công tác tại trường, lập danh sách con theo mẹ và ghi chú bên cạnh (bố ở đơn vị nào)

\r\n

\r\n Ban Nữ công Công đoàn Trường đề nghị các Công đoàn bộ phận thực hiện đúng nội dung công văn trên./.

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - CĐ bộ phận;

\r\n

\r\n - Lưu VPCĐ.

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n TM. BAN CHẤP HÀNH

\r\n

\r\n PHÓ TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n (đã ký)

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Nguyễn Thị Cúc

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n