\r\n

\r\n Kính gửi:   Ban chấp hành Công đoàn bộ phận

\r\n

\r\n             Thực hiện công văn số 436/HD-CĐN ngày 9 tháng 5 năm 2011 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”, để động viên các cán bộ công đoàn có nhiều công lao đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn Trường hướng dẫn việc khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” năm 2011, như sau:

\r\n

\r\n 1. Đối tượng, tiêu chuẩn

\r\n

\r\n Cán bộ công đoàn (đang công tác) làm công tác công đoàn từ tổ phó công đoàn trở lên; có thời gian làm cán bộ công đoàn từ 10 năm trở lên và chưa được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn".

\r\n

\r\n 2. Hồ sơ khen thưởng

\r\n

\r\n Cán bộ công đoàn đối chiếu với tiêu chuẩn, làm bản kê khai quá trình làm công tác công đoàn đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” (theo mẫu 1), Ban chấp hành Công đoàn bộ phận họp xét và lập danh sách cùng với bản kê khai thành tích của mỗi cá nhân gửi về văn phòng Công đoàn Trường (theo mẫu 2) để Ban Thường vụ Công đoàn Trường xét duyệt trình cấp trên quyết định.

\r\n

\r\n 3. Thời gian thực hiện

\r\n

\r\n Việc tiến hành công tác khen thưởng Kỷ niệm chương phải đảm bảo nguyên tắc công khai, chính xác, kịp thời, Ban Thường vụ Công đoàn Trường đề nghị BCH các Công đoàn bộ phận gửi Hồ sơ khen thưởng Kỷ niệm chương về Văn phòng Công đoàn Trường trước ngày 6/6/2011. /.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Như kính gửi;

\r\n

\r\n - Lưu VPCĐ.

\r\n
\r\n

\r\n TM. BAN THƯỜNG VỤ

\r\n

\r\n CHỦ TỊCH

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n (đã ký)

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n ThS. Vi Văn Năng

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n