\r\n DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ỦNG HỘ

\r\n

\r\n ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG BỊ THIỆT HẠI DO BÃO LŨ

\r\n

\r\n (Thông báo số 56/TBLT-NNH, ngày 4/10/2013 của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn Trường)

\r\n

\r\n (Tính đến 15 giờ 15 phút ngày 18/10/2013)

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n TT

\r\n
\r\n

\r\n Đơn vị

\r\n
\r\n

\r\n Số tiền (đ)

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n Khoa Quản lý đất đai

\r\n
\r\n

\r\n 11.300.000 

\r\n
\r\n

\r\n 2

\r\n
\r\n

\r\n Khoa Môi trường

\r\n
\r\n

\r\n 10.100.000 

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n Khoa Nông học

\r\n
\r\n

\r\n      16.664.000

\r\n
\r\n

\r\n 4

\r\n
\r\n

\r\n Khoa Cơ Điện

\r\n
\r\n

\r\n      11.030.000

\r\n
\r\n

\r\n 5

\r\n
\r\n

\r\n Khoa Thú y

\r\n
\r\n

\r\n 8.570.000

\r\n
\r\n

\r\n 6

\r\n
\r\n

\r\n Khoa Công nghệ thông tin

\r\n
\r\n

\r\n 8.430.000

\r\n
\r\n

\r\n 7

\r\n
\r\n

\r\n Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn

\r\n
\r\n

\r\n 12.567.000

\r\n
\r\n

\r\n 8

\r\n
\r\n

\r\n Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

\r\n
\r\n

\r\n 8.500.000

\r\n
\r\n

\r\n 9

\r\n
\r\n

\r\n Khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thuỷ sản

\r\n
\r\n

\r\n 13.000.000

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n Khoa Lý luận chính trị và Xã hội

\r\n
\r\n

\r\n        4.235.000

\r\n
\r\n

\r\n 11

\r\n
\r\n

\r\n Khoa Công nghệ thực phẩm

\r\n
\r\n

\r\n 4.156.000

\r\n
\r\n

\r\n 12

\r\n
\r\n

\r\n Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ

\r\n
\r\n

\r\n        6.425.000

\r\n
\r\n

\r\n 13

\r\n
\r\n

\r\n Khoa Công nghệ Sinh học

\r\n
\r\n

\r\n 6.650.000

\r\n
\r\n

\r\n 14

\r\n
\r\n

\r\n Khoa Giáo dục quốc phòng

\r\n
\r\n

\r\n        1.610.000

\r\n
\r\n

\r\n 15

\r\n
\r\n

\r\n Phòng Tổ chức cán bộ

\r\n
\r\n

\r\n        1.360.000

\r\n
\r\n

\r\n 16

\r\n
\r\n

\r\n Phòng Công tác chính trị và CTSV

\r\n
\r\n

\r\n        3.200.000

\r\n
\r\n

\r\n 17

\r\n
\r\n

\r\n Phòng Khoa học công nghệ

\r\n
\r\n

\r\n 1.100.000

\r\n
\r\n

\r\n 18

\r\n
\r\n

\r\n Phòng Hợp tác quốc tế

\r\n
\r\n

\r\n        2.500.000

\r\n
\r\n

\r\n 19

\r\n
\r\n

\r\n Phòng Tài chính - Kế toán

\r\n
\r\n

\r\n        5.410.000

\r\n
\r\n

\r\n 20

\r\n
\r\n

\r\n Phòng Bảo vệ

\r\n
\r\n

\r\n 3.050.000

\r\n
\r\n

\r\n 21

\r\n
\r\n

\r\n Trạm Y tế

\r\n
\r\n

\r\n 1.800.000

\r\n
\r\n

\r\n 22

\r\n
\r\n

\r\n Phòng Quản trị thiết bị và XDCB

\r\n
\r\n

\r\n        4.310.000

\r\n
\r\n

\r\n 23

\r\n
\r\n

\r\n Phòng Hành chính tổng hợp

\r\n
\r\n

\r\n        4.141.000

\r\n
\r\n

\r\n 24

\r\n
\r\n

\r\n Phòng Thanh tra, Khảo thí và ĐBCL

\r\n
\r\n

\r\n        1.900.000

\r\n
\r\n

\r\n 25

\r\n
\r\n

\r\n Ban Quản lý đào tạo

\r\n
\r\n

\r\n        3.350.000

\r\n
\r\n

\r\n 26

\r\n
\r\n

\r\n TT Giáo dục thể chất và Thể thao

\r\n
\r\n

\r\n 4.735.000

\r\n
\r\n

\r\n 27

\r\n
\r\n

\r\n Trung tâm Thông tin thư viện LĐC

\r\n
\r\n

\r\n 3.800.000

\r\n
\r\n

\r\n 28

\r\n
\r\n

\r\n Trung tâm Thực nghiệm và ĐTN

\r\n
\r\n

\r\n 2.850.000

\r\n
\r\n

\r\n 29

\r\n
\r\n

\r\n Trung tâm Dạy nghề và Ứng dụng KTC

\r\n
\r\n

\r\n 1.950.000

\r\n
\r\n

\r\n 30

\r\n
\r\n

\r\n TT tư vấn khoa học CN môi trường

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 31

\r\n
\r\n

\r\n TT NCPT Liên ngành (dự án Bỉ)

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 32

\r\n
\r\n

\r\n Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp

\r\n
\r\n

\r\n 800.000

\r\n
\r\n

\r\n 33

\r\n
\r\n

\r\n Viện Sinh học Nông nghiệp

\r\n
\r\n

\r\n        3.850.000

\r\n
\r\n

\r\n 34

\r\n
\r\n

\r\n Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng

\r\n
\r\n

\r\n 2.745.000

\r\n
\r\n

\r\n 35

\r\n
\r\n

\r\n Viện Phát triển công nghệ Cơ điện

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 36

\r\n
\r\n

\r\n Công ty Tư vấn và Dịch vụ KHNNI

\r\n
\r\n

\r\n 3.600.000

\r\n
\r\n

\r\n 37

\r\n
\r\n

\r\n Trung tâm Ngoại ngữ

\r\n
\r\n

\r\n            800.000

\r\n
\r\n

\r\n 38

\r\n
\r\n

\r\n Trung tâm Dịch vụ trường học

\r\n
\r\n

\r\n 7.450.000

\r\n
\r\n

\r\n 39

\r\n
\r\n

\r\n Nhà Xuất Bản ĐH NN

\r\n
\r\n

\r\n        2.800.000

\r\n
\r\n

\r\n 40

\r\n
\r\n

\r\n Trung tâm Tài nguyên đất và Môi trường

\r\n
\r\n

\r\n        1.100.000

\r\n
\r\n

\r\n 41

\r\n
\r\n

\r\n Viện Kinh tế và Phát triển

\r\n
\r\n

\r\n 515.000

\r\n
\r\n

\r\n 42

\r\n
\r\n

\r\n Văn phòng dự án Jica

\r\n
\r\n

\r\n 700.000

\r\n
\r\n

\r\n                    Tổng                                                                                                                                                  

\r\n
\r\n

\r\n      193.053.000

\r\n