HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN SOẠN THẢO QUY CHẾ TUYỂN SINH

VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TS

_________________

Số: /HVN-QLĐT

v/v góp ý Dự thảo Quy chế tuyển sinh

và đào tạo trình độ ThS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2022

 

 

 

   

                    Kính gửi:    Các đơn vị trong Học viện

                                        Các cán bộ viên chức, người lao động

 

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Nhằm hoàn thiện “Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam” để trình Giám đốc ký, Ban Soạn thảo tiến hành lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị, cán bộ viên chức, người lao động trong Học viện. Các ý kiến đóng góp gửi về Học viện (thông qua Ban Quản lý đào tạo) trước ngày 28/01/2022. Bản mềm xin được gửi qua email: pxhao@vnua.edu.vn.

Bản dự thảo “Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam” các đơn vị xem tại đường link.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên (Website);

- Lưu: VT, QLĐT, PXH (25).

 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN SOẠN THẢO

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

 

GS.TS. Phạm Văn Cường