HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA DU LỊCH VÀ NGOẠI NGỮ

________________

Số: 01/TB-DL&NN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển lao động hợp đồng làm giảng viên tại Khoa Du lịch và Ngoại ngữ. Cụ thể như sau:

- Vị trí: Giảng viên

- Số lượng: 06 Hợp đồng giảng dạy.

- Địa điểm làm việc: Bộ môn Tiếng Anh cơ bản, Tiếng Anh chuyên nghiệp, Khoa Du lịch  và Ngoại ngữ.

I. Yêu cầu chung:

1. Là người mang quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của chức danh dự tuyển.

3. Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên.

4. Có đơn đăng ký dự tuyển.

5. Có lý lịch rõ ràng.

6. Có đủ sức khỏe đảm nhận nhiệm vụ

7. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toàn án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

8. Quy định thêm đối với người đăng ký dự tuyển chức danh giảng viên:

a) Có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy (không áp dụng đối với các hình thức đào tạo liên thông) của các trường công lập trong nước hoặc các trường đại học có uy tín ở các nước có nền giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ phát triển có ngành/chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực cần tuyển, đạt loại khá trở lên (tính theo điểm thi lần thứ nhất); số học phần thi lần thứ nhất không đạt yêu cầu không quá 04 học phần (trong đó không quá 02 học phần chuyên môn); môn dự tuyển và môn học yêu cầu phải đạt loại khá trở lên (thể hiện qua bảng điểm thi lần thứ nhất).

Người có bằng Thạc sĩ tốt nghiệp một trong 500 trường đại học hàng đầu thế giới [không áp dựng đối với các hình thức liên kết đào tạo, đạo tạo trực tuyến (e-learning), đào tạo từ xã (distant learing] tính tại thời điểm nộp hồ sơ thi tuyển viên chức theo xếp hạng của QS World University Rangkings (http://www.topuniversities.com) hoặc The World University Rangkings (http://www.timeshighereducation.co.uk) thì được xét ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi theo bằng Thạc sĩ (nếu khác với ngành/chuyên ngành của bằng tốt nghiệp đại học).

b) Có ít nhất 02 năm học bậc phổ thông trung học (PTTH) tại các trường công lập đạt loại khá trở lên, không lưu ban; hoặc có điểm thi đại học lần đầu đạt từ 20 điểm trở lên; hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên và có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh TOEFL Quốc tế từ 450 điểm trở lên hoặc tương đương; hoặc tốt nghiệp đại học thủ khoa.

Người có bằng Thạc sĩ tốt nghiệp một trong 200 trường đại học hàng đầu thế giới [không áp dụng đối với các hình thức liên kết đào tạo, đào tạo trực tuyến (e-learing), đào tạo từ xa (distant learning)] tính tại thời điểm nộp hồ sơ thi tuyển viên chức theo xếp hạng nói trên, có ngành/ chuyên ngành phù hợp, có số môn học đạt loại khá trở lên chiếm ít nhất 50% trong  tổng số môn học, chỉ yêu cầu có bằng đại học hệ chính quy (không áp dụng đối với các hình thức đào tạo liên thông) tại các trường đại học công lập và có ít nhất 01 năm học bậc PTTH đạt loại khá trở lên.

c) Về hình thức: không nói ngọng, không nói lắp, không có dị tật, thể hình cân đối.

d) Người dự tuyển lần sau phải thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

- Có bằng cấp cao hơn lần thi trước;

- Hoặc có đủ điều kiện được miễn thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh) (không áp dụng đối với người dự thi vào làm giảng viên ngoại ngữ) và kết quả các môn thi lần trước đạt từ 50 điểm trở lên;

- Hoặc có kết quả của các môn thi lần trước đạt từ 70 điểm trở lên.

- Hoặc có điểm thi môn chuyên môn, nghiệp vụ lần thi trước đạt từ 85 điểm trở lên.

9. Ngoài các quy định từ Mục 1 đến Mục 7 8 và Điểm c) Mục 8 phần này thì người đăng ký dự tuyển chức danh giảng viên có bằng Tiến sĩ:

a) Được xét ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi theo bằng Tiến sĩ (nếu khác với các văn bằng trước đó).

b) Chỉ yêu cầu có bằng đại học hệ chính quy hoặc tốt nghiệp Tiến sĩ một trong 200 trường đại học hàng đầu thế giới [không áp dụng đối với các hình thức liên kết đào tạo, đào tạo trực tuyến (e-learning), đào tạo từ xa (distant learning)] tính tại thời điểm nộp hồ sơ thi tuyển viên chức.

II. Yêu cầu riêng:

1. Bộ môn tiếng Anh chuyên nghiệp:

Số lượng: 02 giảng viên tiếng Anh:

      01 giảng viên tiếng Trung:

a/ Yêu cầu tuyển dụng đối với giảng viên tiếng Anh:

- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên chuyên ngành Biên - Phiên dịch, Văn học Anh- Mỹ, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh của các trường đại học trong và ngoài nước. Trong đó, kết quả học tập của các môn thực hành tiếng gồm Nghe, Nói, Đọc và Viết của các kỳ học trong chương trình đào tạo đại học phải đạt điểm khá trở lên.

- Đã có bằng thạc sĩ thuộc một trong các chuyên ngành: Biên - Phiên dịch, Văn học Anh- Mỹ, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh của các trường đại học trong và ngoài nước.

Ưu tiên:

- Có chứng chỉ IELTS đạt từ 7.0 trở lên hoặc chứng chỉ tiếng Anh C1- bậc 5 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo hay chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương còn thời hạn.

-  Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành tuyển dụng loại giỏi.

-  Đã có bằng tiến sĩ hoặc đang học Nghiên cứu sinh đúng chuyên ngành tuyển dụng.

b/ Yêu cầu tuyển dụng đối với giảng viên tiếng Trung Quốc:

- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên chuyên ngành tiếng Trung Quốc, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc của các trường đại học trong và ngoài nước. Trong đó, kết quả học tập của các môn thực hành tiếng gồm Nghe, Nói, Đọc và Viết của các kỳ học trong chương trình đào tạo đại học phải đạt điểm khá trở lên.

- Đã có bằng thạc sĩ tiếng Trung của các trường đại học trong và ngoài nước.

 Ưu tiên:

-  Có chứng chỉ HSK cấp 5 trở lên.

-  Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành tuyển dụng loại giỏi.

-  Đã có bằng tiến sĩ hoặc đang học Nghiên cứu sinh đúng chuyên ngành tuyển dụng.

2. Bộ môn tiếng Anh cơ bản:

Số lượng: 02 giảng viên tiếng Anh:

                 01 giảng viên tiếng Hàn          

a./ Yêu cầu tuyển dụng đối với giảng viên tiếng Anh:

- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên các chuyên ngành Biên - Phiên dịch, Văn học Anh- Mỹ, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh của các trường đại học trong và ngoài nước. Trong đó, kết quả học tập của các môn thực hành tiếng gồm Nghe, Nói, Đọc và Viết của các kỳ học trong chương trình đào tạo đại học phải đạt điểm khá trở lên.

- Đã có bằng thạc sĩ thuộc một trong các chuyên ngành: Biên - Phiên dịch, Văn học Anh- Mỹ, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh của các trường đại học trong và ngoài nước.

Ưu tiên:

- Có chứng chỉ IELTS đạt từ 7.0 trở lên hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế/ Chứng chỉ VSTEP tương đương bậc 5 (C1) trở lên còn thời hạn.

-  Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành tuyển dụng loại giỏi.

-  Đã có bằng tiến sĩ hoặc đang học Nghiên cứu sinh đúng chuyên ngành tuyển dụng.

 b/ Yêu cầu tuyển dụng đối với giảng viên tiếng Hàn:

- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên chuyên ngành tiếng Hàn Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Biên – Phiên dịch tiếng Hàn quốc và Sư phạm tiếng Hàn Quốc của các trường đại học trong và ngoài nước. Trong đó, kết quả học tập của các môn thực hành tiếng gồm Nghe, Nói, Đọc và Viết của các kỳ học trong chương trình đào tạo đại học phải đạt điểm khá trở lên.

- Đã có bằng thạc sĩ tiếng Hàn Quốc của các trường đại học trong và ngoài nước.

Ưu tiên:

- Có chứng chỉ Topik cấp 5 trở lên còn thời hạn sử dụng.

- Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành loại giỏi.

- Đã có bằng tiến sĩ hoặc đang học nghiên cứu sinh đúng chuyên ngành tuyển dụng.

III. Hồ sơ dự tuyển:

1/ Đơn đăng ký dự tuyển viên chức;

2/ Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3/ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

4/ Lý lịch khoa học

5/ Giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện Quận/Huyện trở lên trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

6/ 02 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận) và 02 ảnh cỡ 4x6;

7/ Bản sao học bạ phổ thông trung học.

Lưu ý: Ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, hồ sơ không trả lại.

IV. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ: 

 Thời hạn nhận hồ sơ kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày  30/4/2023.

1. Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng 204 khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội.

2. Chuyên viên: Trần Thúy Lan- Trợ lý tổ chức

- Điện thoại: 0947938566.

Nơi nhận:

- Ban TCCB;

- Tổ thư ký (đăng Website);

- Lưu DL&NN, TTL(03)

TL. GIÁM ĐỐC

PHÓ TRƯỞNG KHOA

PHỤ TRÁCH KHOA

(Đã ký)

 

Nguyễn Tất Thắng