BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________

Số: 45/TB-CNTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

 Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO (lần 2)

Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng làm Giảng viên

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển lao động hợp đồng làm Giảng viên tại Khoa Công nghệ thực phẩm. Cụ thể như sau:

- Số lượng: 01 người

- Vị trí: Giảng dạy chính những học phần gồm Công nghệ chế biến thịt, Công nghệ chế biến sữa, Công nghệ chế biến chè, Công nghệ chế biến cà phê, cacao.

- Địa điểm làm việc: Bộ môn Công nghệ chế biến thực phẩm, Khoa Công nghệ thực phẩm

1.  Điều kiện

Điều kiện chung

Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về Điều kiện của người đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 1, Quy định về việc tuyển dụng viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 1880/QĐ-HVN ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Tiêu chuẩn quy định cụ thể/thêm đối với vị trí tuyển dụng:

a) Tốt nghiệp đại học chính quy các trường Đại học Bách Khoa, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Khoa học tự nhiên, hoặc các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước. Ngành đào tạo: Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật thực phẩm, Kỹ thuật sinh học. Điểm thi các học phần liên quan và phù hợp với các môn dự tuyển phải đạt loại khá trở lên (thể hiện qua bảng điểm thi lần thứ nhất, bậc đại học).

b) Có bằng thạc sỹ các ngành kể trên cấp bởi các cơ sở đào tạo đã nêu trên.

c) Có trình độ tiếng Anh bậc 3 (B1) hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. Ưu tiên ứng viên có trình độ IELTS 6.5 trở lên.

d) Thành thạo tin học văn phòng.

e) Có năng lực và đam mê giảng dạy và nghiên cứu khoa học; có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

f) Có kế hoạch làm việc và đóng góp lâu dài cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

2.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển

a) Đơn đăng ký dự tuyển;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Tóm tắt luận văn Tiến sỹ/Thạc sỹ

e) Lý lịch khoa học

f) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;

g) 02 phong bì (có dánh tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận) và 02 ảnh cỡ 4 x 6;

h) Bản sao học bạ phổ thông trung học.

i) Thư giới thiệu (nếu có)

3.  Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ

a) Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 26/5/2022 đến hết ngày 25/6/2022

b) Địa chỉ nhận hồ sơ:

Văn phòng Khoa Công nghệ thực phẩm - Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Chuyên viên Nguyễn Thị Hồng - Trợ lý tổ chức

Số điện thoại: 024 626 177 18/0985.086.370

 

Nơi nhận:

- Websitehttp://www.vnua.edu.vn;

- Lưu VT, TCCB.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

 

 

Nguyễn Hoàng Anh