BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________________

Số: 18/TB-KHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2024

 

 

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng viên chức/hợp đồng lao động

Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển lao động hợp đồng làm chuyên viên tại Ban Khoa học và Công nghệ. Cụ thể như sau:
            - Vị trí: Chuyên viên
            - Số lượng: 02 vị trí
            - Địa điểm làm việc: Ban Khoa học và Công nghệ
I. Yêu cầu chung
1. Là người mang quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.
2. Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của chức danh dự tuyển.
3. Có đơn đăng ký dự tuyển.
4. Có lý lịch rõ ràng.
5. Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.
II. Yêu cầu cụ thể

·    Tốt nghiệp Đại học chính quy trong và ngoài nước, đạt loại Khá trở lên.

·    Có chứng chỉ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc tương đương) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

·    Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh.

            Ưu tiên:

·    Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

·    Đã có công bố khoa học trong và ngoài nước.

·    Có chứng chỉ tiếng Anh: IELTS 6.0 điểm trở lên và tương đương.

III. Hồ sơ dự tuyển

1. Đơn đăng ký dự tuyển.

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

4. Lý lịch khoa học.

5. Giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện Quận/Huyện trở lên trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

6. Ảnh màu: 02 ảnh 4 x 6.

Lưu ý: Ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, hồ sơ không trả lại.
Thời hạn nhận hồ sơ: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng tuyển.
Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng 316, Ban Khoa học và công nghệ,  Tòa nhà Trung tâm – Học viện Nông nghiệp Việt Nam -Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội.
Số điện thoại liên hệ : 0983282924 - Mrs Trang.

Nơi nhận:
- Ban TCCB;
- Tổ thư ký (đăng Website);
- Lưu: KHCN.

TL. GIÁM ĐỐC
PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH
(Đã ký)PGS.TS Trần Hiệp