HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Số: 24 /TB-ĐBCL

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2023

­

THÔNG BÁO

V/v tuyển dụng lao động hợp đồng


Trung tâm Đảm bảo chất lượng thông báo tuyển dụng 02 lao động hợp đồng vào các vị trí công việc như sau:

(1) Vị trí 1: 01 chuyên viên phụ trách công việc đánh giá chất lượng giáo dục, các công việc chính bao gồm:

- Tham gia các hoạt động rà soát, phát triển chương trình đào tạo;

- Nghiên cứu các bộ tiêu chuẩn trong nước, khu vực và quốc tế về đánh giá và kiểm định chất lượng CTĐT và đánh giá cơ sở giáo dục đào tạo;

- Tham gia lập kế hoạch tự đánh giá CTĐT và đánh giá Học viện;

- Hướng dẫn, tư vấn, nhận xét các sản phẩm tự đánh giá từ các đơn vị trong Học viện;

- Chuẩn bị các công việc liên quan đến kiểm định CTĐT và Học viện;

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Trung tâm giao.

(2) Vị trí 2: 01 chuyên viên phụ trách công việc quản lý chất lượng giáo dục, các công việc chính bao gồm:

- Thu thập và quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục;

- Phân tích, đánh giá và đối sánh dữ liệu thu được;

- Lập kế hoạch và theo dõi hoạt động cải tiến tại các đơn vị;

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Trung tâm giao.

Tiêu chuẩn:

- Là công dân Việt Nam;

- Trình độ: Có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên; ưu tiên tốt nghiệp ngành Quản lý giáo dục, Đo lường và Đánh giá trong giáo dục, có kinh nghiệm về quản lý đào tạo và đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản;

- Thành thạo ngoại ngữ, ưu tiên ứng viên có chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL;

- Có phẩm chất đạo đức tốt;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

 

·    Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

- Đơn xin việc;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (không quá 6 tháng);

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở ý tế từ cấp huyện trở lên (không quá 06 tháng);

- Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập. Trường hợp bằng tốt nghiệp và bảng điểm do nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch tiếng Việt có công chứng.

·    Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/3/2023 đến hết ngày 20/3/2023.

·    Địa điểm nhận hồ sơ: 

Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 024.6261.8403;                      Email: ttdbcl@vnua.edu.vn

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu, SĐT: 0979.082.708.

 

Nơi nhận:

- Ban TCCB;

- Email Tổ thư ký (đăng website);

- Lưu: ĐBCL.

GIÁM ĐỐC TT.

(Đã ký)

Trần Thị Minh Hằng