HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC TUẦN SHCDSV

_____________________

Số: 21/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2020-2021

 

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân-sinh viên năm học 2020-2021 được ban hành theo văn bản số 1447/KH-HVN của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày 3 tháng 9 năm 2020;

Ban tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên thông báo:

-   Tất cả sinh viên khóa 64 trở về trước tham gia học Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2020-2021 theo danh sách kèm theo.

-   Các Khoa chuyên môn thông báo cho sinh viên khoa mình lịch học và thực hiện công tác tổ chức lớp học theo kế hoạch.

Để công tác tổ chức học Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2020-2021 được thực hiện hiệu quả, Ban tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đề nghị sinh viên và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Các khoa chuyên môn, Ban QLĐT;

- Sinh viên học lại, Quản trị mạng (đăng web);

- Lưu CTCT&CTSV.

 

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

Vũ Văn Tuấn