HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2024

________________

Số: 869/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2024

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức thi tiếng Anh đầu vào và xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ

đợt 2 năm 2024

 

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;                                                

Căn cứ Quyết định số 5005/QĐ-HVN ngày 19/10/2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Thông báo tuyển sinh số 99/TB-HVN ngày 18/01/2024 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024.

Hội đồng tuyển sinh thông báo tới thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2024 về kế hoạch thi tiếng Anh đầu vào và xét tuyển trình độ thạc sĩ như sau:

1.      Thời gian: Từ 7h00 đến 17h30, ngày 24-26/05/2024

-Từ 9h00 đến 10h30 ngày 24/05/2024: phổ biến quy chế thi;

-Từ 13h00 đến 17h00 ngày 24/05/2024: thi kỹ năng Đọc – Viết - Nghe;

-Từ 7h00 đến 10h30 ngày 25/05/2024: thi kỹ năng Nói;

-Ngày 26/05/2024: Xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ.

2.      Địa điểm: Giảng đường Nguyễn Đăng - Học viện Nông nghiệp Việt Nam -

Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

3.      Danh sách đủ điều kiện dự thi tiếng anh đầu vào đợt 2 năm 2024 theo danh sách đính kèm.

Học viện thông báo tới các thí sinh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Thí sinh (Website);

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, QLĐT, VKT(5).

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Cường