HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_______________

Số: 33/HVN-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Tổ chức lễ trao giải cuộc thi “Tìm hiểu về Học viện Nông nghiệp Việt Nam”

và cuộc thi “Tìm hiểu Tết trồng cây năm 2021”

 

Căn cứ Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Học viện Nông nghiệp Việt Nam” và cuộc thi “Tìm hiểu Tết trồng cây năm 2021” dành cho học sinh THPT, sinh viên của Học viện;

Căn cứ kết quả trả lời của tất cả học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi;

Ban CTCT&CTSV trân trọng thông báo kết quả cuộc thi như sau:

STT

Họ tên

Lớp

Trường THPT

Kết quả

Cuộc thi

1

Tung Thị Thương

12A3

THPT số 1 Mường Khương

Giải nhất

Tìm hiểu Học viện đợt 1

2

Ly Thị Phúc

11A2

THPT số 1 Mường Khương

Giải nhì

Tìm hiểu Học viện đợt 1

3

Nguyễn Ngọc Ánh

12A8

THPT Thạch Bàn

Giải Ba

Tìm hiểu Học viện đợt 1

4

Nguyễn Thị Hồng Thơm

12 Sử

THPT Chuyên Bắc Ninh

Giải Ba

Tìm hiểu Học viện đợt 1

5

Lù Thị Ngân

12A3

THPT số 1 Mường Khương

Giải Khuyến khích

Tìm hiểu Học viện đợt 1

6

Lồ Dìn Mây

12A3

THPT số 1 Mường Khương

Giải Khuyến khích

Tìm hiểu Học viện đợt 1

7

Nguyễn Thị Thanh Hà

12C

THPT Hoa Lư A

Giải Khuyến khích

Tìm hiểu Học viện đợt 1

8

Ngô Việt Thắng

12A1

THPT Tô Hiệu

Giải Khuyến khích

Tìm hiểu Học viện đợt 1

9

Nguyễn Thị Hoàng Anh

12G

THPT Khoái Châu

Giải Khuyến khích

Tìm hiểu Học viện đợt 1

10

Nguyễn Trung Thành

12 Sinh

THPT Chu Văn An

Giải Khuyến khích

Tìm hiểu Học viện đợt 1

11

Nguyễn Lê Ngọc Đức

11A1

THPT số 1 Mường Khương

Giải Khuyến khích

Tìm hiểu Học viện đợt 1

12

Nguyễn Thị Thu Hương

11D4

THPT Dương Xá

Giải Khuyến khích

Tìm hiểu Học viện đợt 2

13

Nguyễn Thị Lan Anh

11C11

THPT Vĩnh Lộc

Giải Khuyến khích

Tìm hiểu Học viện đợt 2

14

Vũ Thị Thanh

11A6

THPT Đoàn Thượng

Giải Khuyến khích

Tìm hiểu Học viện đợt 2

15

Lý Xuân Nghĩa

12A6

THPT Lộc Bình

Giải Khuyến khích

Tìm hiểu Học viện đợt 2

16

Ngọc Văn Tuyên

K62CNTPC

HVNNVN

Giải nhất

Tìm hiểu Tết Trồng cây

17

Bùi Thu Hằng

12A1

THPT Tây Thụy Anh

Giải nhì

Tìm hiểu Tết Trồng cây

18

Lê Thị Ngà

K63KTA

HVNNVN

Giải nhì

Tìm hiểu Tết Trồng cây

19

Lê Huyền Trang

K64CNTPA

HVNNVN

Giải Ba

Tìm hiểu Tết Trồng cây

20

Lý Xuân Nghĩa

12A6

THPT Lộc Bình

Giải Ba

Tìm hiểu Tết Trồng cây

Học viện Nông nghiệp Việt Nam trân trọng thông báo và chúc mừng tất cả các bạn học sinh, sinh viên đã đạt giải. Học viện sẽ liên hệ và mời các bạn tham dự lễ trao giải vào 13h30-17h00 ngày 28/4/2021 (thứ 4) tại Hội trường C, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

 

 

Nơi nhận:

- Các Khoa như trên;

- Lưu CTCT và CTSV.

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG BAN CTCT&CTSV

 

(Đã ký)

 

Dương Thành Huân