BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

__________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số: 1148/TB-HVN

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Kỳ thi “Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA-2023”

(Đợt 2, ngày 02 tháng 7 năm 2023)

***

Căn cứ Thông báo số 894/TB-HVN ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc tổ chức Kỳ thi “Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA-2023” dành cho học sinh THPT (đợt 2);

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo về thời gian tổ chức Kỳ thi “Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA-2023” (Đợt 2, ngày 02 tháng 7 năm 2023) dành cho học sinh THPT như sau:

1. Đối tượng dự thi

- Các thí sinh thuộc đối tượng theo Thông báo số 894/TB-HVN ngày 22/5/2023 đã đăng ký dự thi theo quy định của Học viện.

- Thí sinh tra cứu danh sách dự thi đã đăng ký và tài khoản MS Teams dùng để dự thi tại đây: https://tracuu.vnua.edu.vn/taikhoanduthi.php

2. Thời gian, hình thức tham dự tập huấn

Thi sinh tham dự tập huấn trực tuyến (online) qua ứng dụng Zoom Meeting như sau:

09h00’-10h30’, ngày 01 tháng 7 năm 2023 (Thứ 7);

Link zoom:

https://zoom.us/j/91342715938?pwd=dE8zYnFoZUZUeXd4S1NxY2ZDQUtZUT09  

(ID cuộc họp: 913 4271 5938; Mật mã: 409900)

3. Thời gian, hình thức dự thi chính thức

3.1. Thời gian thi

10h00 – 11h00, ngày 02 tháng 7 năm 2023 (Chủ Nhật)

Lưu ý: Thí sinh online vào Ms Teams (theo tài khoản và mật khẩu đã được Học viện cung cấp) trước thời gian thi ít nhất 30 phút để cán bộ coi thi điểm danh và kiểm tra đường truyền, thiết bị giám sát.

3.2. Hình thức dự thi

Thí sinh chuẩn bị máy tính, điện thoại có kết nối internet, 02 camera (quay rõ mặt và xung quanh khu vực dự thi) đăng nhập vào ứng dụng MS. Teams và làm bài theo hường dẫn của cán bộ coi thi .

Lưu ý: Để đảm bảo kết quả thi được tốt, thí sinh nên chọn khu vực làm bài thi có đường truyền internet ổn định.

Trên đây là Thông báo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc tổ chức Kỳ thi “Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA-2023” (đợt 2). Mọi chi tiết xin liên hệ:

ü  SĐT: 024.6261.7578/ 024.6261.7520 hoặc 0961.926.639/0961.926.939

ü  Website: https://vnua.edu.vn/https://tuyensinh.vnua.edu.vn/

ü  Facebook: www.facebook.com/tuyensinhvnua.edu.vn

ü  Zalo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam (0961.926.639)

         

 

Nơi nhận:

- ĐU, BGĐHV (để b/c);

- Các trường THPT (để p/h);

- Các thí sinh dự thi (để t/h);

- NXB HV (website);

- Lưu VT, CTCT&CTSV.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Ngọc Huyên