BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________________

Số: 2521/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo học viện và đại diện người học

***

Thực hiện Kế hoạch số 2486/KH-HVN ngày 21 tháng 12 năm 2022 về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Học viện với đại diện người học (các lớp sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh), Học viện Nông nghiệp Việt Nam xin thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị như sau:

1. Thời gian: 18h30-21h30, ngày 04 tháng 01 năm 2023 (Thứ 4)

2. Địa điểm: Hội trường A – Giảng đường Nguyễn Đăng

3. Thành phần tham dự (khối người học)

- BCH Đoàn Thanh niên, BCH Hội sinh viên Học viện, BCH Liên chi đoàn, BCH LCH sinh viên các Khoa; Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ sinh viên.

- Nghiên cứu sinh, Ban cán sự các lớp cao học, Ban cán sự các lớp sinh viên, Bí thư Chi đoàn.

4. Nội dung đối thoại

Học viện tiếp nhận các ý kiến phản ánh và trả lời người học về việc đáp ứng các điều kiện học tập, ăn ở, sinh hoạt, NCKH, học bổng, học phí, cơ hội việc làm…

5. Tổ chức thực hiện

Để Hội nghị đối thoại diễn ra hiệu quả, Giám đốc Học viện yêu cầu các các lớp sinh viên, học viên cao học, các nghiên cứu sinh thực hiện nghiêm túc nội dung sau: Lớp trưởng các lớp triển khai kế hoạch, tổng hợp câu hỏi của sinh viên trong lớp và gửi câu hỏi đối thoại về Ban tổ chức theo đường link https://forms.gle/UUeWsTnGtZsrDMJT9 trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Lưu ý: Câu hỏi cũng được gửi đồng thời cho lãnh đạo Khoa để nắm bắt, xử lý.

 

Nơi nhận:

- ĐU-HĐHV(để b/cáo);

- Các lớp SV, CH và NCS (để t/hiện);

- Lưu VPHV, CTCT&CTSV.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Vũ Ngọc Huyên