HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT THÔNG TIN THƯ VIỆN LƯƠNG ĐỊNH CỦA

_________________

Số: 13/TB-TTTT-TVLĐC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Ngày 25 tháng 10 năm 2022

 

THÔNG BÁO

 Về việc Tổ chức đợt tập huấn kỹ năng tìm kiếm tài liệu và sử dụng thư viện mở

Để hỗ trợ sinh viên mới nhập trường thuận lợi trong việc khai thác, sử dụng thông tin tài liệu, Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của triển khai tổ chức đợt tập huấn đầu khóa cho toàn bộ sinh viên K67; cụ thể như sau:

(Sinh viên lựa chọn tham gia một trong các hình thức tập huấn dưới đây)

1. Tập huấn tập trung:  

- Hình thức: theo lớp/nhóm, số lượng tối thiểu từ 15 người trở lên;

- Thời gian tập huấn: giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần;

- Đăng ký:  Đại diện lớp/nhóm đăng ký thời gian tập huấn trực tiếp tại Quầy thông tin, Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của hoặc liên hệ trực tiếp với cán bộ phụ trách tập huấn: cô Lê Thị Huệ, SĐT: 0968550656;

Thời gian tập huấn sẽ được cập nhật hàng tuần trên website/fanpage thư viện, để sinh viên khác (chưa đăng ký lớp tập huấn) có nhu cầu có thể tham gia cùng nếu sắp xếp được thời gian.

 2.  Tập huấn online (áp dụng cho cá nhân)

- Truy cập vào website thư viện https://infolib.vnua.edu.vn/ (hoặc từ website Học viện: https://vnua.edu.vn/  → chọn Thư viện Tập huấn)

- Nghiên cứu, tham khảo nội dung “Bài giảng tập huấn” và “Video giới thiệu trong mục “Tập huấn”; Hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm tại “Tập huấn” → “Kiểm tra tập huấn.

Lưu ý: Sau 3 ngày tham gia lớp tập huấn (đối với hình thức trực tiếp) hoặc có kết quả “Đạt” (đối với lớp online), sinh viên sẽ được mượn tài liệu; trong quá trình cập nhật kết quả tập huấn vào dữ liệu chung, các trường hợp thiếu thông tin, thiếu ảnh hoặc các vấn đề liên quan khác, thư viện sẽ gửi thông báo qua email cá nhân mà sinh viên đã đăng ký để yêu cầu bổ sung; sinh viên chỉ được công nhận đạt điều kiện mượn tài liệu sau khi đã có đầy đủ các thông tin nói trên.

 

Giám đốc TT TT-TV LĐC

(Đã ký)

Phạm Thị Thanh Mai