BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Kim Hương với đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái và kỹ thuật trồng cây sâm Lai Châu (Panax vietnamensis var. fuscidiscus K. Komatsu, S. Zhu & S. Q. Cai)

Ngành: Khoa học cây trồng

Mã số: 9.62.01.10

Dưới sự hướng dẫn của:

PGS.TS. Hà Thị Thanh Bình

TS. Nguyễn Mai Thơm

Thời gian: 8h 30' ngày 22 tháng 12 năm 2023
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

 

Nơi nhận:

- Website VNUA,

- Lưu: QLĐT, NP (5).

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2023

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Thanh Hải