BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Phan Thị Tươi với đề tài: “Đa hình một số gen ứng viên và mối liên hệ với tính năng sản xuất của lợn Ỉ

Ngành: Chăn nuôi

Mã số: 9.62.01.05

Dưới sự hướng dẫn của:

PGS.TS. Đỗ Đức Lực

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Thịnh

Thời gian: 8h 30' ngày 09 tháng 12 năm 2023
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

 

Nơi nhận:

- Website VNUA,

- Lưu: QLĐT, NP (5).

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Thanh Hải