BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

 

THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Hải với đề tài: “Nghiên cứu một số đặc tính chịu hạn và ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng, phát triển cây mạch môn [Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker-Gawl.]

Ngành: Khoa học cây trồng

Mã số: 9.62.01.10

Dưới sự hướng dẫn của:

TS. Nguyễn Đình Vinh

TS. Nguyễn Văn Phú

Thời gian: 8h30’ ngày 29 tháng 02 năm 2024
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

 

Nơi nhận:

- Website VNUA,

- Lưu: QLĐT, NP (2).

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2024

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Thanh Hải