BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________


THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Phục Hưng với đề tài: “Nghiên cứu dịch tễ học bệnh dịch tả lợn cổ điển (Classical Swine Fever) ở lợn tại miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2014 - 2017”

Chuyên ngành: Dịch tễ học thú y

Mã số: 9 64 01 08

Dưới dự hướng dẫn của: GS.TS. Nguyễn Thị Lan và PGS.TS. Lê Văn Phan

Thời gian: 8h 30' ngày 21 tháng 12 năm 2019
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thông báo này thay cho Thông báo ngày 25/11/2019

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2019

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BANQUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Viết Đăng