BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Hồng với đề tài: “Nghiên cứu đề xuất mô hình sử dụng đất nông nghiệp hợp lý, phù hợp với quá trình đô thị hóa tại thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh

Ngành: Quản lý đất đai

Mã số: 9.85.01.03

Dưới sự hướng dẫn của:

PGS.TS. Trần Trọng Phương

TS. Nguyễn Đắc Nhẫn

Thời gian: 8h30’ ngày 30 tháng 01 năm 2024
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

 

Nơi nhận:

- Website VNUA,

- Lưu: QLĐT, NP (2).

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2024

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Thanh Hải