BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________

Số: 868/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2022

                                                                               

THÔNG BÁO

V/v tiếp nhận bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quản lý sinh viên và giải quyết

thủ tục hành chính với sinh viên K66

Căn cứ Kế hoạch số 867 /KH-CTCT&CTSV ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Học viện về việc tổ chức tiếp nhận bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quản lý sinh viên và giải quyết thủ tục hành chính với sinh viên K66;

Học viện thông báo tới tất cả sinh viên K66 thực hiện nộp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nhập học; đăng ký làm thẻ sinh viên; nộp giấy chuyển nghĩa vụ quân sự (đối với Nam); nhận Sổ tay sinh viên, danh mục chương trình đào tạo; đăng ký đồng phục Học viện; tiếp nhận chuyển sinh hoạt đảng, đoàn và các hoạt động khác theo quy định của Học viện.

Thời gian: Sinh viên xem lịch đối với từng khoa trong Phụ lục 01

Địa điểm: Hội trường A (Giảng đường Nguyễn Đăng)

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban CTCT&CTSV, Phòng 101, Nhà hành chính (SĐT: 024.6261.7528)

 

Nơi nhận:

- BCN các Khoa, SV K66 (để t/hiện);

- NXB HV (đăng website);

- Lưu VT, CTCT&CTSV;

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Lan