HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_______________________

Số:02 /TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v tiếp nhận bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quản lý sinh viên K66

Căn cứ Kế hoạch số 867/KH-CTCT&CTSV ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Học viện về việc tổ chức tiếp nhận bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quản lý sinhviên và giải quyết thủ tục hành chính với sinh viênK66;

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viênthông báo tới tất cả sinh viên K66 thực hiện nộp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ sinh viên; Đăng ký làm thẻ sinh viên; nộp giấy chuyển nghĩa vụ quân sự (đối với Nam); Tiếp nhận chuyển sinh hoạt đảng, đoàn; Giải đáp chế độ chính sách, bảo hiểm và các hoạt động khác theo quy định của Học viện.

o Thời gian: Ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2022 (Sáng: 8h00-11h30; Chiều 13h30-17h00)
o Địa điểm: Hội trường A (Giảng đường Nguyễn Đăng)
o Link tra cứu danh mục hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện:

http://tracuu.vnua.edu.vn/hosonhaphoc.php

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban CTCT&CTSV, Phòng 101, Nhà hành chính (SĐT: 024.6261.7528)

Nơi nhận:

- BCN các Khoa, SV K66 (để t/hiện);

- NXB HV (đăng website);

- Lưu VT, CTCT&CTSV;

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

 

Dương Thành Huân