BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số: 105/HVN-VP

_____________

V/v thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg

của Thủ tướng Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________


Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2023

 

 

  Kính gửi: Trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện

 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 28/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Giám đốc Học viện yêu cầu:

1.   Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện quán triệt tới toàn thể CBVC, người lao động của đơn vị nội dung Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 28/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

2.   CBVC, người lao động của Học viện nghiêm chỉnh chấp hành kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, làm việc, giảng dạy theo kế hoạch đào tạo đã được phân công.

3.   Các đơn vị không tổ chức du xuân, chúc tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội.

4.   Sáng ngày 30/1/2023, các đơn vị họp giao ban từ 8h00-9h30 sau đó Lãnh đạo đơn vị thực hiện các hoạt động theo lịch công tác của Học viện.

Giám đốc Học viện yêu cầu Trưởng các đơn vị căn cứ các nội dung trên trên để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Đảng ủy, HĐHV (để báo cáo);

- Lưu VPHV,

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Công Tiệp