BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

_____________________________

Số: 2164/TB-TCKT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022

                             

THÔNG BÁO

V/v thu tiền học phí Đợt 2, học kì I, năm học 2022 - 2023

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến tất cả sinh viên (SV) và học viên cao học (HV) của Học viện lịch thu tiền học phí Đợt 2, học kì I, năm học 2022 - 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

1.  Học phí thu Đợt 2:

- Học viện thu toàn bộ học phí còn lại của học kì (bao gồm cả số nợ cũ, nếu có). Trường hợp SV/HV đăng kí bổ sung cần nộp bổ sung vào tài khoản đủ học phí của các học phần đã đăng kí.

- Các đối tượng SV thuộc diện được miễn, giảm học phí và SV diện cử tuyển vẫn thực hiện nộp học phí, Học viện sẽ trả lại học phí cho SV sau khi nhận được kinh phí từ ngân sách nhà nước hoặc các địa phương.

2. Lịch thu tiền:

- Học viện thu tiền học phí Đợt 2 trong khoảng thời gian từ ngày 11/11/2022 đến 16 giờ 00 ngày 15/12/2022 (SV, HV nộp tiền vào tài khoản cá nhân đến 16 giờ ngày 15/12/2022). Sau thời hạn trên, SV/HV chưa nộp đủ học phí sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc các học phần Đợt 2 của học kì I, năm học 2022 - 2023; không được đăng ký các học phần của các học kỳ tiếp theo; và không được xét điều kiện bảo vệ luận văn thạc sỹ (đối với HV thực hiện luận văn tốt nghiệp).

3. Hình thức thu học phí: Học viện thu học phí qua tài khoản cá nhân của SV/HV mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương (tài khoản VietinBank đã mở cho SV/HV khi nhập học). Học viện không công nhận kết quả thu học phí nếu SV, HV thực hiện không đúng quy định về việc thu học phí của Học viện.

4. Các vấn đề cần lưu ý: SV/HV cần phải đọc kỹ hướng dẫn nộp học phí (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông báo này) để tránh các trường hợp không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần hoặc không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp.

Đề nghị tất cả sinh viên và học viên cao học của Học viện nghiêm túc thực hiện theo Thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Sinh viên, học viên (để thực hiện);

- Giám đốc và Phó GĐ PVC (để b/c);

- Trưởng các Khoa, Ban QLĐT, CTCT&CTSV;

- BT Đoàn TN; CT Hội SV Học viện;

- Lưu TCKT (NTTD 02).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH

VÀ KẾ TOÁN

 

Trần Quang Trung

(Đã ký)