BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________

Số: 31 /TB-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2021


THÔNG BÁO

V/v thu học phí bổ sung cho sinh viên còn nợ học phí
để đăng kí học kì I, năm học 2021-2022

 

Trong Học kì II, năm học 2020 -2021, Ban Tài chính và Kế toán (TCKT) đã ban hành Thông báo số 16/TB-TCKT ngày 16/04/2021, Thông báo số 22/TB-TCKT ngày 31/05/2021, Thông báo số 25/TB-TCKT ngày 25/06/2021, và Thông báo số 27/TB-TCKT ngày 07/07/2021 về lịch thu học phí và gia hạn lịch thu học phí Học kì II, năm học 2020-2021. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số sinh viên vì nhiều lý do như còn nợ cũ và không đăng kí học trong Học kỳ II, năm học 2020-2021, chậm nộp học phí học kì này, hay bảo lưu nhưng nay mong muốn được nộp học phí để đăng kí Học kì I, năm học 2021-2022.

Để tạo điều kiện cho sinh viên được đăng kí Học kì I, năm học 2021-2022 và hoàn thành chương trình đúng hạn, Ban TCKT thông báo cho những sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí nộp tiền vào tài khoản cá nhân (tài khoản của sinh viên tại Ngân hàng (NH) Vietinbank) trước 16 giờ 00 ngày 10/08/2021 (thứ 3). Học viện chỉ thu học phí bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản của sinh viên (tại NH Vietinbank) một lần sau 16g00 ngày 10/08/2021, KHÔNG thu tiền mặt (để đáp ứng các yêu cầu biện pháp phòng chống dịch Covid 19).

Các hướng dẫn khác sinh viên xem tại Thông báo số 16/TB-TCKT ngày 16/04/2021 (https://www.vnua.edu.vn/thong-bao/lich-thu-tien-hoc-phi-sinh-vien-hoc-ki-2-nam-hoc-2020-2021-51434 ).

Sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí sẽ được đăng kí bổ sung các học phần cho học kì I, năm học 2021-2022.

Đề nghị các khoa chuyên môn, Ban CTCT&CTSV, Đoàn TN Học viện, Hội sinh viên Học viện truyền đạt nội dung thông báo này tới toàn thể SV thuộc đối tượng trên để triển khai thực hiện theo đúng chủ trương của Học viện.

 

Nơi nhận

- Các khoa chuyên môn;

- Ban QLĐT;

- Ban CTCT&CTSV, Đoàn TN HV;

- Lưu Ban TCKT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng