BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________

Số:1746/TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2022

                                        

THÔNG BÁO

       V/v thu Bằng tốt nghiệp THPT để kiểm tra đối với sinh viên khoá 64 và khóa 65

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Để công tác đối chiếu, kiểm tra, lưu trữ hồ sơ quản lý sinh viên được đảm bảo theo Quy định, Ban Giám đốc yêu cầu cầu Ban chủ nhiệm khoa thông báo tới tất cả sinh viên khóa 64 và khóa 65 về việc nộp Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, bao gồm: 01 bản chính và 01 một bản sao công chứng theo kế hoạch sau:

Thời gian: 

-    Sinh viên Khóa 64: Từ ngày 19/9 đến hết ngày 23/9/2022

-    Sinh viên Khóa 65: Từ ngày 26/9 đến hết ngày 30/9/2022

Địa điểm: Sinh viên nộp trực tiếp về Bộ phận lưu trữ hồ sơ (Phòng 104, Nhà Hành chính).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên

(CV – Nguyễn Thị Hồng Ngọc, SĐT: 0398.341.997).

 

Nơi nhận:

- Khoa chuyên môn (để p/h);

- SV khóa 64, 65 (để t/h);

- QTM (đăng web);

- Lưu VT, CTCT&CTSV, Nthngoc (2);

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Ngọc Huyên