\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

\r\n

\r\n TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Số:  100  /NNH-ĐTĐH

\r\n
\r\n

\r\n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Hà Nội, ngày 16  tháng 2 năm 2012

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n Về việc xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và tổ chức thi tốt nghiệp cho

\r\n

\r\n sinh viên hệ chính qui khóa 50,51,52 và hệ vừa làm vừa học khóa 34,35,36,37

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n - Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ Chính quy,

\r\n

\r\n - Căn cứ Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học,

\r\n

\r\n - Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-NNH ngày 10/5/2011 của Hiệu trưởng về việc ban hành ‘Bộ Quy định về quản lý hoạt động của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội’ áp dụng trong nội bộ Trường.

\r\n

\r\n Nhà trường thông báo về việc xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính qui khóa 50, 51, 52 và hệ vừa làm vừa học khóa 34,35, 36, 37 như sau:

\r\n

\r\n 1. Nhà trường sẽ tổ chức thi tốt nghiệp cho các sinh viên hệ chính qui và vừa làm vừa học của các khóa nêu trên đã hoàn thành chương trình đào tạo.

\r\n

\r\n 2. Căn cứ vào số lượng sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp, Nhà trường sẽ tổ chức các hội đồng thi riêng hoặc ghép với các đợt thi tốt nghiệp của các lớp liên thông hoặc vừa làm vừa học.

\r\n

\r\n 3. Thời gian dự kiến tổ chức thi: từ cuối tháng 05/2012.

\r\n

\r\n 4. Sinh viên thuộc đối tượng trên cần nộp đơn xin được dự thi tốt nghiệp tại phòng Đào tạo đại học (bàn 7). Thời gian nộp đơn chậm nhất trước ngày 15/5/2012.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Nhà trường đề nghị các Khoa thông báo đến các sinh viên hệ chính qui khóa 50, 51, 52 và hệ vừa làm vừa học khóa 34, 35, 36, 37 biết để thực hiện theo nội dung thông báo này.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Các khoa,

\r\n

\r\n - Lưu VT-HC, ĐTĐH.

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n KT.HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n PGS. TS. Đinh Văn Chỉnh

\r\n

\r\n đã ký)

\r\n
\r\n