BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________

Số: 814/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2023

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tra cứu kết quả Kỳ thi

“Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA-2023”


Căn cứ Kế hoạch tổ chức Kỳ thi “Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA-2023” dành cho học sinh trung học phổ thông;

Căn cứ Thông báo số 323/TB-HVN ngày 28 tháng 2 năm 2023 và Thông báo số 663/TB-HVN ngày 13 tháng 4 năm 2023 về việc tổ chức Kỳ thi “Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA-2023” dành cho học sinh trung học phổ thông;

Căn cứ kết quả thi ngày 26 tháng 4 năm 2023;

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả Kỳ thi “Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA-2023” đợt thi ngày 26 tháng 4 năm 2023. Để xem kết quả, thí sinh vui lòng tra cứu thông tin tại đây: http://tracuu.vnua.edu.vn/kqkn.php

Thí sinh có thể nhận Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi tại Phòng 101 – Nhà Hành chính Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ ngày 22 tháng 5 năm 2023 (các ngày làm việc trong tuần, trong giờ hành chính). Chi tiết vui lòng liên hệ Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, SĐT: 024.6261.7528

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- GĐHV (để b/c);

- NXB HV (đăng website)

- Lưu: VT, CTCT&CTSV, dthuan (05).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Văn Cường