\r\n  

\r\n

\r\n                Kính gửi :  - LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ

\r\n

\r\n                                    - CÁN BỘ , VIÊN CHỨC TRONG TRƯỜNG

\r\n

\r\n Ngày 02/03/2012, Phòng Tài chính – Kế toán đã có Thông báo số 137/NNH-TCKT, về việc xác nhận thu nhập và thuế TNCN năm 2011. Thời gian điều chỉnh từ ngày 05/03/2012 đến hết ngày 09/03/2012, trong thời gian trên đã có rất nhiều CB, VC đến làm việc với phòng Tài chính – Kế toán để điều chỉnh bổ sung, tách thu nhập từ các nguồn đề tài, dự án. Do đó, thu nhập của nhiều CB, VC có thay đổi. Phòng Tài chính – Kế toán đã nhận phản hồi đến hết ngày 16/03/2012. Nay đã đến thời gian phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế, Phòng Tài chính – Kế toán thông báo chính thức số thuế TNCN  phải nộp năm 2011 của CB, VC và gửi về các đơn vị qua đường văn thư.

\r\n

\r\n Các cá nhân thuộc diện phải nộp thuế  đến Phòng Tài chính – Kế toán (Phòng 113) – Tầng 1 – Nhà Hành chính để nộp bằng tiền mặt.

\r\n

\r\n Thời gian nộp từ ngày 16/03/2012 đến hết ngày 15/04/2012.

\r\n

\r\n Sau thời gian trên, CB, VC nào chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế,  Trường giao cho Phòng Tài chính – Kế toán sẽ tiến hành trừ dần qua lương và tiền vượt giờ bắt đầu từ tháng 4/2012 (Đối với CB, VC có số thuế phải nộp ít sẽ chia nhỏ trừ vào nhiều tháng để lại một phần lương. Đối với CB, VC số thuế phát sinh nhiều sẽ phải trừ 50% lương cấp bậc và toàn bộ số lương Trường hàng tháng).

\r\n

\r\n Đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo số thuế phải nộp và hình thức nộp thuế tới CB, VC trong đơn vị.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Nơi nhận                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n - Các đơn vị;                                                                             

\r\n

\r\n - Phòng TCKT.

\r\n