HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Số:/TB-CTCT&CTSV

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v tham gia bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 8 năm 2022

 

Công văn 164/BHXH-GL của Bảo hiểm xã hội huyện Gia Lâm về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2021-2022;

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo việc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) bổ sung đối với sinh viên đang theo học tại Học viện như sau:

1. Đối tượng tham gia

Sinh viên K65 trở về trước có đăng ký học tại học kỳ 1 năm học 2022-2023 có thẻ BHYT đã hết hạn.

2. Mức tiền tham gia

-    Mức đóng 187.740 đồng/sinh viên với thời hạn sử dụng thẻ từ 01/09/2022 - 31/12/2022

-    Số tiền được tính theo công thức: (1.490.000 x 4,5% x 70% x 4 tháng tham gia)

-    Mức phí trên đã nước nhà nước đã hỗ trợ 30% theo diện học sinh, sinh viên

4. Hình thức tham gia: Thu qua tài khoản của cá nhân mở tại NHTMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Chương Dương. Cách thức thực hiện như nộp tiền học phí

5. Thời gian thu tiền: Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 22/8/2022

Ghi chú:                                                                                                             

- Sinh viên tham gia BHYT vẫn sử dụng thẻ giấy cũ đã được Học viện cấp

- Sinh viên cài đặt BHYT điện tử thông qua app VssID để được sử dụng tương đương giấy khi đi khám chữa bệnh tại bệnh viện. (sinh viên tra cứu trên app VssID hoặc website BHXH tại link: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx)

- Các trường hợp bị mất, hỏng thẻ BHYT, thông tin trên thẻ bị sai thông tin sinh viên đề nghị cấp lại với BHXH huyện Gia Lâm (Số 1 Cổ Bi) hoặc Phòng 101 Nhà hành chính

- Các trường hợp sinh viên đã có thẻ BHYT đối tượng khác mà vẫn bị quét tiền hoặc không có thẻ khác mà không được quét tiền đề nghị báo ngay về Phòng 101 Nhà hành chính

- Sinh viên không tham gia BHYT phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về chế độ BHYT của mình

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ:

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, P101 Nhà hành chính (024.6261.7528).

Nơi nhận:

-Các Khoa; Ban TC&KT, Trạm YT;

-Lưu CTCT&CTSV

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

Dương Thành Huân

 

 

Nơi nhận:                                                                                            KT. TRƯỞNG BAN

- Các Khoa; Ban TC&KT, Trạm YT;                                                     PHÓ TRƯỞNG BAN 

- Lưu CTCT&CTSV                                                                                      

                                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                                       

 

                                                                                                            Dương Thành Huân