HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRẠM Y TẾ

__________

Số: 05/TB-YT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v sinh viên K65 chưa khám sức khỏe cần nộp lại giấy khám bổ sung

  

Thực hiện kế hoạch của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc khám sức khỏe đầu khóa cho sinh viên khóa 65, năm 2020 Trạm Y tế đã tổ chức khám sức khỏe 03 đợt cho sinh viên K65 theo lịch của Học viện.

Hiện nay, vẫn còn số lượng sinh viên đang tham gia học tập nhưng chưa khám sức khỏe. Để đảm bảo sức khỏe cho sinh viên trong quá trình học tập, Trạm Y tế đề nghị tất cả các sinh viên K65 chưa khám sức khỏe đầu khóa (danh sách kèm theo) đi khám sức khỏe tại các cơ sở y tế được cấp phép khám sức khỏe (Bệnh viện tuyến huyện trở lên, ví dụ: BV Đa khoa Gia lâm, BV Đức Giang,…), nộp kết quả khám về phòng 107 - Trạm Y tế Học viện trước ngày 31/01/2021 theo đúng quy định của Học viện.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu YT.

TRƯỞNG TRẠM Y TẾ

(Đã ký)

Vũ Văn Cường