\r\n Kính gửi: Ông/Bà chủ nhiệm Khoa

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Thực hiện chương trình hợp tác Đại học thể chế Việt Bỉ, dự án hỗ trợ cho các nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội năm 2012. Ban giám hiệu đề nghị Ông/Bà chủ nhiệm khoa thông báo rộng rãi cho sinh viên đăng ký tham gia viết thuyết minh để Nhà trường xét chọn.

\r\n

\r\n * Yêu cầu:

\r\n

\r\n 1.Đề tài đăng ký nghiên cứu không trùng với đề tài thực tập tốt nghiệp.

\r\n

\r\n 2.Trưởng nhóm SVNCKH là SV năm thứ 2 hoặc năm thứ 3 (Không là sinh viên năm cuối).

\r\n

\r\n 3.Nhóm nghiên cứu gồm có 2 giáo viên hướng dẫn một hướng dẫn chính và một hướng dẫn  phụ (một trong hai giáo viên hướng dẫn có độ tuổi  dưới 35 ).

\r\n

\r\n 4.Đề tài có tính khả thi, kết quả nghiên cứu có khả năng áp dụng vào thực tế và phát triển ở cấp cao hơn, sản phẩm bắt buộc phải có bài báo công bố trên tạp san  của Trung tâm Nghiên cứu liên ngành &PTNT.

\r\n

\r\n 5. Những sinh viên tham gia nghiên cứu sẽ phải tham gia vào các Hội nghị khoa học của khoa, trường và các giải thưởng khác do Bộ GD&ĐT tổ chức hàng năm.

\r\n

\r\n * Kinh phí:

\r\n

\r\n + Nhóm 1: gồm các chuyên ngành kinh tế - xã hội: kinh phí từ  6 - 8 triệu đồng /1 đề tài

\r\n

\r\n + Nhóm 2: gồm các chuyên ngành về kỹ thuật: từ  10 -12  triệu đồng/1 đề tài

\r\n

\r\n Các đơn vị hoàn thành hồ sơ xét duyệt đề tài SVNCKH gửi về Phòng KHCN&HTQT trước ngày 13/1/2012, Hồ sơ đăng ký gồm:

\r\n

\r\n 1.Danh mục đề tài SVNCKH (có mẫu kèm theo, có xét duyệt của Hội đồng KH&GD khoa), yêu cầu gửi bản photo và file kèm theo địa chỉ vtbinh@hua.edu.vn

\r\n

\r\n 2.Thuyết minh đề tài SVNCKH (01 bản chính và 9 bản photocopy), mẫu thuyết minh  xin xem trên Website: http://www.hua.edu.vn/nckh/

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n Nơi nhận:                                                                                      

\r\n

\r\n - Các đơn vị;                                                                             

\r\n

\r\n - Lưu: VT,  KH&QT.                                                              

\r\n

\r\n                                                                                                

\r\n