\r\n Thực hiện kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 trong khu vực Trường, Nhà trường xin thông báo đến ban cán sự các lớp và toàn thể học sinh, sinh viên, học viên sau đại học về đối tượng tham gia bầu cử và đăng ký tham gia bầu cử như sau:

\r\n
\r\n

\r\n 1. Đối tượng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 khu vực trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội bao gồm các học sinh trung cấp, sinh viên đại học chính quy, sinh viên cao đẳng, sinh viên đại học liên thông, sinh viên đại học vừa học vừa làm và học viên sau đại học có đăng ký hộ khẩu tạm trú tại Trường.  

\r\n

\r\n 2. Học sinh, sinh viên và học viên không thuộc đối tượng trên tham gia bầu cử tại nơi cư trú. Nếu có nhu cầu tham gia bầu cử tại Trường thì đến Văn phòng các khoa quản lý sinh viên để đăng ký.

\r\n

\r\n 3. Học sinh, sinh viên và học viên thuộc đối tượng phải tham gia bầu cử tại Trường, đề nghị đăng ký bầu cử theo lớp và nộp về Văn phòng khoa quản lý sinh viên trước ngày 30/3/2011(Học sinh trung cấp đăng ký tại trung tâm TN&ĐTN, Học viên sau đại học đăng ký với đ/c Nguyễn Phục Hưng - Viện Đào tạo Sau đại học);

\r\n

\r\n 4. Các học sinh, sinh viên và học viên chưa tốt nghiệp thuộc các khóa trước đề nghị đến trực tiếp Văn phòng khoa quản lý sinh viên đăng ký tham gia bầu cử;

\r\n

\r\n 5. Học sinh, sinh viên và học viên tìm kiếm thông tin về việc đăng ký hộ khẩu tạm trú tại Trường trên website http://www.hua.edu.vn;

\r\n

\r\n 6. Lãnh đạo các khoa quản lý sinh viên, trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo Nghề, Viện Đào tạo Sau đại học, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên đôn đốc sinh viên đăng ký tham gia bầu cử đầy đủ và đúng đối tượng;

\r\n

\r\n Nhà trường yêu cầu các đơn vị có liên quan, ban các sự các lớp và toàn thể học sinh, sinh viên và học viên trong toàn trường thực hiện tốt thông báo này.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Các đơn vị, lớp SV, HV;

\r\n

\r\n - Lưu VTHC.

\r\n
\r\n

\r\n KT.HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n PHÓ HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n PGS.TS.Nguyễn Hữu Ngoan

\r\n

\r\n Đã ký

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Kế hoạch triển khai công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp khối học sinh, sinh viên và học viên

\r\n
\r\n