HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_______________

Số: 02/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

 THÔNG BÁO

V/v trả hồ sơ gốc đối với sinh viên đã có Quyết định tốt nghiệp

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo lịch trả hồ sơ gốc đối với các sinh viên đã có Quyết định tốt nghiệp như sau:

1. Đối với sinh viên có tên trong Quyết định tốt nghiệp các đợt   

Sinh viên đến nhận hồ sơ theo Thông báo về lịch tổ chức Lễ Bế giảng – trao Bằng tốt nghiệp của Học viện.

2. Đối với sinh viên vắng mặt trong các buổi Lễ Bế giảng (có lý do)

 Sinh viên sẽ nhận hồ sơ gốc tại Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên (Phòng 101 – Nhà hành chính) vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần.

Lưu ý: - Khi ký nhận hồ sơ gốc, sinh viên phải xuất trình căn cước công dân (hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh);

- Trường hợp nhờ người thân đến nhận hồ sơ, người nhận phải có giấy ủy quyền (được cơ quan có thẩm quyền xác nhận).

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên (SĐT:  024.6261.7528).

 

Nơi nhận:

- BCN các Khoa (để t/báo);

- Sinh viên các khóa (để t/hiện);

- NXB Học viện (Website)

- Lưu CTCT&CTSV, nthngoc (02);

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

Dương Thành Huân