HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI KIẾN THỨC

CÔNG NGHỆ VÀ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VNUA - 2024

________________

Số: 660/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v tra cứu kết quả Kỳ thi “Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo

VNUA-2024” – Đợt thi ngày 14/4/2024

________________________

 

Căn cứ Thông báo số 311/TB-HVN ngày 05 tháng 3 năm 2024 và Thông báo số 559/TB-HVN ngày 02 tháng 4 năm 2024 về việc tổ chức Kỳ thi “Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA-2024” dành cho học sinh trung học phổ thông;

Căn cứ kết quả Kỳ thi – Đợt thi ngày 14 tháng 4 năm 2024;

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo về việc tra cứu kết quả Kỳ thi “Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA-2024” đợt thi ngày 14 tháng 4 năm 2024 tại đây.

Thí sinh có thể nhận Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi tại Phòng 103 – Tòa Nhà Trung tâm - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội) từ ngày 25 tháng 4 năm 2024 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu).

Chi tiết vui lòng liên hệ Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, SĐT: 024.6261.7528

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- BGĐ HV (để b/c);

- NXB HV (đăng website)

- Lưu: VT, CTCT&CTSV, dthuan (03).

 

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Cường