HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC TUẦN SHCDSV

____________________

Số: 22/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên năm học 2023-2024

(Đợt 2)

 

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân-sinh viên năm học 2023-2024 được ban hành theo văn bản số 1501/KH-HVN của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày 27 tháng 7 năm 2023;

Căn cứ vào kết quả điểm bài thu hoạch của sinh viên tham gia học tập Tuần sinh hoạt Công dân-Sinh viên năm học 2023-2024 (đợt 1)

Ban tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên thông báo về tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên năm học 2023-2024 (đợt 2):

(1) Đối tượng tham gia học tập:

- Sinh viên chưa tham gia học tập Tuần sinh hoạt Công dân-Sinh viên năm học 2023-2024 (đợt 1);

- Sinh viên có kết quả bài thu hoạch học tập Tuần sinh hoạt Công dân-Sinh viên năm học 2023-2024 (đợt 1) chưa đạt;

(2) Lịch học được ban hành kèm theo Thông báo này (Phụ lục lịch học).

(3) Các Khoa chuyên môn thông báo cho sinh viên khoa mình lịch học.

Để công tác tổ chức học Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên năm học 2023-2024 (đợt 2) được thực hiện hiệu quả, Thường trực Ban tổ chức đề nghị sinh viên và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Các khoa chuyên môn, Ban QLĐT;

- Sinh viên các khoá, QTM (đăng web);

- Lưu CTCT&CTSV.

TM. THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

Giang Trung Khoa

 

Phụ lục

LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN

NĂM HỌC 2023-2024 (đợt 2)

 

1. Đối với sinh viên khoá 68

Thời gian: Ngày 17 tháng 12 năm 2023 (từ 7h30 đến 17h30)

Địa điểm: Hội trường A (Nguyễn Đăng 207)

Danh sách: DS K68 học đợt 2

2. Đối với sinh viên các khoá 67 trở về trước

Thời gian: Tối ngày 18, 19, 20, 21 tháng 12 năm 2023 (từ 18h00 đến 21h30)

Địa điểm: Hội trường A (Nguyễn Đăng 207)

Lớp

Khoa, khoá

Tối ngày

1

Sinh viên các Khoa Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Cơ - Điện, Chăn nuôi

Danh sách lớp 1.xlsx

18/12/2023

2

Sinh viên các Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Khoa học xã hội, Công nghệ thông tin

Danh sách lớp 2.xlsx

19/12/2023

3

Sinh viên các Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, Kế toán và Quản trị kinh doanh

Danh sách lớp 3.xlsx

20/12/2023

4

Sinh viên các Khoa Nông học, Tài nguyên và Môi trường, Thú y, Thủy sản

Danh sách lớp 4.xlsx

21/12/2023

 

THƯỜNG TRỰC

BAN TỔ CHỨC TUẦN SHCD-SV

NĂM HỌC 2023-2024