HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

________________

Số: 03/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v tiếp nhận giải quyết thủ tục hồ sơ sinh viên

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo lịch tiếp nhận giải quyết thủ tục rút hoặc mượn hồ sơ sinh viên kể từ ngày 15/02/2024 như sau:

Bước 1: Sinh viên đăng ký theo đường link sau: https://forms.gle/oYS5iV9GAofG4hQK9  

Bước 2: Sinh viên đến làm việc trực tiếp tại Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên (Phòng 104 – Tòa nhà Trung tâm) vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần (Theo lịch cụ thể đã đăng ký trong link).

Lưu ý: - Để được giải quyết thủ tục, sinh viên đăng ký thủ tục trước ít nhất 02 ngày làm việc;

- Khi đến làm việc sinh viên phải xuất trình căn cước công dân (hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh);

- Trường hợp nhờ người thân đến làm việc phải có giấy ủy quyền (được cơ quan có thẩm quyền xác nhận).

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên (Phòng 104 – Tòa nhà Trung tâm).

 

Nơi nhận:

- BCN các Khoa (để t/báo);

- Sinh viên các khóa (để t/hiện);

- NXB Học viện (Website);

- Lưu CTCT&CTSV, nthngoc (02);

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

Dương Thành Huân