HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_______________

Số: 19/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v tham gia bảo hiểm y tế sinh viên năm 2024

 

Công văn 156/BHXH-GL ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Bảo hiểm xã hội huyện Gia Lâm về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024;
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo về việc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc đối với sinh viên năm 2024 như sau:
1. Đối tượng tham gia
Sinh viên có đăng ký học phần trong học kỳ 1 năm học 2023-2024 và có thẻ BHYT sẽ hết hạn sau ngày 31 tháng 12 năm 2023.
2. Mức phí bảo hiểm y tế (Nhà nước đã hỗ trợ 30% theo diện sinh viên)
 Mức 1: 9 tháng đối với sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo trong năm 2024.
- Số tiền: 510.300 VNĐ/sinh viên
- Thời hạn sử dụng: từ ngày 01/01/2024 - 30/09/2024
 Mức 2: 12 tháng đối với sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo từ năm 2025.
- Số tiền: 680.400 VNĐ/sinh viên
- Thời hạn sử dụng: từ ngày 01/01/2024 - 31/12/2024

3. Hình thức thu: Thu qua tài khoản của cá nhân mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Chương Dương.

4. Thời gian thu tiền: Từ ngày 01/12/2023 đến ngày 10/12/2023

5. Tổ chức thực hiện

Học viện yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện đúng các nội dung trong Thông báo này để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên. Quá thời hạn nêu trên, sinh viên không tham gia BHYT sẽ phải tự chịu trách nhiệm về chế độ BHYT của mình.

Hình thức tham gia: 

Thu qua tài khoản của cá nhân mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Chương Dương - Tài khoản được sử dụng để quét nộp học phí. Cách thức thực hiện như nộp tiền học phí thường kỳ

Ghi chú:                                                                                                             

- Sinh viên tham gia BHYT vẫn sử dụng thẻ giấy cũ đã được Học viện cấp

- Sinh viên cài đặt BHYT điện tử thông qua app VssID để được sử dụng tương đương thẻ BHYT giấy khi đi khám chữa bệnh tại bệnh viện.(Hướng dẫn tra cứu và cài đặt BHYT điện tử tại đường link: https://ctsv.vnua.edu.vn/thong-bao-vv-cai-dat-cai-dat-ung-dung-vssid-bhyt-dien-tu-790.html )

- Các trường hợp bị mất, hỏng thẻ BHYT, thông tin trên thẻ bị sai thông tin sinh viên đề nghị sinh viên thông tin với BHXH huyện Gia Lâm (Số 1 Cổ Bi) hoặc Phòng 101 Nhà hành chính.

- Các trường hợp sinh viên đã có thẻ BHYT đối tượng khác mà vẫn bị quét tiền hoặc không có thẻ khác mà không được quét tiền đề nghị báo ngay về Phòng 101 Nhà hành chính.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ:

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, P101 Nhà hành chính (024.6261.7528).

 

Nơinhận:

-Các Khoa; Ban TC&KT, Trạm YT;

-Lưu CTCT&CTSV

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

 

Dương Thành Huân