\r\n  Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n             Nhà trường đã  nhận được lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2011 của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (Thông báo số 17/TB-HĐCDGSNN ngày 21 tháng 3 năm 2011).

\r\n

\r\n             Nhà trường sao gửi tới các đơn vị trong Trường văn bản trên và lưu ý  những mốc thời điểm chính:

\r\n

\r\n             1. Ngày 30/04/2011: Hạn cuối cùng ứng viên ghi tên - đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2011 tại phòng Tổ chức cán bộ;

\r\n

\r\n                 2. Ngày 30/05/2011: Hạn cuối cùng ứng viên nộp Bản đăng kýxét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2011 tại phòng Tổ chức cán bộ để phòng Tổ chức cán bộ tập hợp và nộp về Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước ngày 01/06/2011;

\r\n

\r\n             3. Ngày 30/06/2011: Hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét chức danh GS, PGS đợt năm 2011 tại phòng Tổ chức cán bộ;

\r\n

\r\n             4. Từ ngày 01/07/2011 đến 30/07/2011: Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở (HĐCDGSCS) xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và PGS đợt năm 2011;

\r\n

\r\n             5. Ngày 10/08/2011: Hạn cuối cùng Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở chuyển các tài liệu của đợt xét năm 2011 như đã quy định và hồ sơ của ứng viên đã được HĐCDGSCS đề nghị HĐCDGSNN xét tiếp.

\r\n

\r\n             Để đảm bảo kịp thời gian, việc chuẩn bị đăng ký và hồ sơ của người đăng ký có khối lượng công việc lớn, đề nghị Trưởng đơn vị thông báo và dán thông báo này cùng Thông báo số 17/TB-HĐCDGSNN ngày 21 tháng 3 năm 2011 tại bảng tin của đơn vị.

\r\n

\r\n             Nhà trường thông báo và đề nghị các đơn vị và các nhà giáo chủ động tiến hành các việc liên quan.

\r\n

\r\n             Gửi kèm Thông báo này là Thông báo số 17/TB-HĐCDGSNN ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.

\r\n

\r\n             Nội dung Thông báo, các văn bản về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2011 xin tham khảo thêm tại website của Phòng Tổ chức cán bộ:

\r\n

\r\n             http://www.hua.edu.vn/tccb  (Mục Chức danh GS, PGS).

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n PGS.TS. Trần Đức Viên (đã ký)

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n                                                                                           

\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Như trên;

\r\n

\r\n - Lưu VT, TCCB.

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n 1.  Thông báo số 242/NNH-TCCB ngày 24/3/2011

\r\n

\r\n 2. Thông báo số 17/TB-HĐCDGSNN ngày 21 tháng 3 năm 2011

\r\n

\r\n 3. Lịch xét năm 2011

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n Các văn bản về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

\r\n

\r\n 1.  Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

\r\n

\r\n 2.  Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

\r\n