HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_______________

Số: 05/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2024

 

 

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ để hưởng chế độ chính sách năm 2024

 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong dịch vụ giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 về việc quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phe duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025;

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo hướng dẫn sinh viên thuộc các đối tượng chính sách cần nộp hồ sơ để được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước trong năm 2024 như sau:

1.      Đối tượng và hồ sơ cần nộp

Tất cả sinh viên thuộc đối tượng chính sách phải nộp hồ sơ mới cho năm 2024.

Chi tiết các đối tượng chính sách và hồ sơ cần nộp sinh viên xem tại:
 http://ctsv.vnua.edu.vn/cac-che-do-chinh-sach-sinh-vien-494.html

*Lưu ý:

- Mỗi chế độ chính sách sinh viên phải nộp 02 bộ hồ sơ để lưu tại Học viện và gửi cho cơ quan có thẩm quyền.

2. Thời hạn nộp hồ sơ

Các ngày Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần từ ngày 20/02/2024 đến ngày 12/03/2024.

3. Địa chỉ nộp hồ sơ

Phòng 104 Tòa nhà Trung tâm

Mọi thắc mắc xin liên hệ Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Phòng 104 Tòa nhà Trung tâm hoặc Email: tmduc@vnua.edu.vn.

 

 

Nơi nhận:

- Các Khoa, sinh viên hưởng CĐCS;

- Lưu CTCT&CTSV, Tmduc(20).

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

Dương Thành Huân