HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_______________

Số:/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ chế độ chính sách sinh viên kỳ 1 năm học 2023-2024 (Đợt 2)

 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong dịch vụ giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ  về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025;

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên (Ban CTCT&CTSV) thông báo hướng dẫn sinh viên thuộc các đối tượng chính sách cần nộp hồ sơ để được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước trong học kỳ 1 năm học 2023-2024 (Đợt 2).

1.    Đối tượng nộp hồ sơ:

-         Hồ sơ mới: Sinh viên K68 thuộc các đối tượng chính sách

-         Hồ sơ bổ sung: Sinh viên khóa cũ chưa nộp hồ sơ chính sách theo thông báo số 13/TB-CTCT&CTSV ngày 15 tháng 8 năm 2023

2.    Thời hạn nộp hồ sơ: Thứ 2 và thứ 5 hàng tuần từ 16/10/2023 đến 06/11/2023.

3.    Địa chỉ nộp hồ sơ:

Phòng 101 Nhà hành chính, Ban CTCT&CTSV, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. SĐT: 024.6261.7528

Ban CTCT&CTSV kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên được biết để nộp hồ sơ hưởng chính sách trong kỳ 1 năm học 2023-2024.

Phụ lục đính kèm

 

Nơi nhận:

- Các Khoa quản lý SV;

- Lưu CTCT&CTSV, Tmduc(20).

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

Dương Thành Huân