HỌC VIỆN NGHIỆP VIỆT NAM

HỌC ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2022

__________________

Số: 2325/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v lùi thời gian xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 4 - năm 2022

 

Căn cứ thông báo số 619/ TB-HVN ngày 08/04/2022, của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2022 về thời gian xét tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 4 năm 2022;

Căn cứ vào điều kiện thực tế của Học viện;

Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 4 năm 2022;

Hội đồng tuyển sinh thông báo lùi kỳ xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 4 năm 2022 đến ngày 16-18/12/2022. Hội đồng tuyển sinh tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển đúng ngành đến hết ngày 30/11/2022.

Hội đồng tuyển sinh rất mong nhận được sự chia sẻ và hợp tác của quý cơ quan và thí sinh đăng ký dự thi.

 

Nơi nhận:

- Thí sinh (Website);

- Lưu VT, QLĐT, VKT(5).

 

 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

GS.TS. Phạm Văn Cường