BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

_____________________________

Số: 230/HVN-TCKT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

 

THÔNG BÁO

V/v lịch thu tiền học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2023-2024

đối với HỌC VIÊN CAO HỌC

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến tất cả học viên cao học (HV) của Học viện về lịch thu tiền học phí Đợt 1 của học kì II, năm học 2023-2024 với các nội dung cụ thể như sau:

1.   Học phí thu Đợt 1:

Học viện thực hiện thu học phí của Học kì II, năm học 2023-2024 thành 2 đợt. Số tiền học phí thu Đợt 1 được xác định như sau:

Số tiền học phí thu Đợt 1

=

50% số học phí đăng ký học kì II, năm học 2023-2024

+

100% số học phí tồn nợ các kỳ trước (nếu có)

2. Lịch thu tiền:

Học viện thu tiền học phí Đợt 1 trong khoảng thời gian từ ngày 22/02/2024 đến 16 giờ 00 ngày 22/3/2024. Sau thời hạn trên, HV chưa nộp đủ học phí như đã xác định ở Mục 1 sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc các học phần Đợt 1 của học kì II, năm học 2023-2024, và không được xét điều kiện bảo vệ luận văn thạc sỹ (đối với HV thực hiện luận văn tốt nghiệp).

3. Hình thức thu học phí: Học viên lựa chọn một trong các hình thức sau:

- Nộp tiền vào tài khoản cá nhân của HV mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương (tài khoản VietinBank Học viện đã mở cho HV khi nhập học).

- Chuyển khoản vào tài khoản của Học viện theo cú pháp sau:

Đơn vị hưởng: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Số Tài khoản: 124 000 000 265 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Chương Dương (Vietinbank).

Nội dung nộp tiền: Họ và tên, Mã học viên, Số điện thoại (ví dụ: Nguyễn Văn A, 31202210, 0979255434).

- Nộp tiền mặt tại Ban Tài chính và Kế toán, Phòng 127, Tòa nhà Trung tâm.

4. Các vấn đề cần lưu ý:

Học viên cần phải đọc kỹ hướng dẫn nộp học phí (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông báo này) để tránh các trường hợp không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần hoặc không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp.

Đề nghị tất cả học viên cao học của Học viện thực hiện nghiêm túc và đầy đủ theo các nội dung của Thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Học viên (để thực hiện);

- Giám đốc và Phó GĐ PVC (để b/c);

- Trưởng các Khoa, Ban QLĐT;

- Lưu VT, TCKT (NTTD).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TC&KT

 

 

 

Trần Quang Trung