\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n V/v lịch thu tiền học phí, lệ phí trong Kỳ II năm học 2011 - 2012

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n I. HỌC PHÍ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

\r\n

\r\n             Thời gian thu tiền từ 01/02/2012 đến 15/03/2012

\r\n

\r\n 1.  HỌC PHÍ SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHOÁ 53 VÀ CAO ĐẲNG

\r\n

\r\n Nộp tiền học phí bằng tiền mặt theo lịch sau:

\r\n

\r\n * Thứ ba, thứ năm hàng tuần thu tiền của các đối tượng sau:

\r\n

\r\n                         + Khoa Nông học

\r\n

\r\n + Khoa Tài nguyên và Môi trường

\r\n

\r\n + Khoa Công nghệ thông tin

\r\n

\r\n + Khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thuỷ sản

\r\n

\r\n + Khoa Thú y

\r\n

\r\n * Thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần thu tiền của các đối tượng sau:

\r\n

\r\n                         + Khoa Kế toán & QTKD

\r\n

\r\n + Khoa Kinh tế & PTNT

\r\n

\r\n + Khoa Cơ điện

\r\n

\r\n + Khoa Công nghệ Thực phẩm

\r\n

\r\n + Khoa Công nghệ Sinh học

\r\n

\r\n + Khoa Lý luận Chính trị & Xã hội

\r\n

\r\n + Khoa Sư phạm & NN

\r\n

\r\n 2.  HỌC PHÍ SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHOÁ 54 + 55+ 56

\r\n

\r\n Nộp tiền học phí bằng chuyển khoản (nộp tiền qua tài khoản của sinh viên).           Nhà Trường thực hiện thu qua Tài khoản cá nhân tiền học phí Kỳ II năm học 2011- 2012 (tiền học phí còn thiếu của các kỳ trước sinh viên thực hiện nộp tiền mặt). Lịch thu, cách thức thu tiền qua Tài khoản cá nhân, Nhà trường có thông báo cụ thể trong thông báo số: 135/ NNH-TCKT ngày 10 tháng 01 năm 2012 (kèm theo thông báo này).

\r\n

\r\n Đối với sinh viên được hỗ trợ học phí tại địa phương, cần biên lai thu tiền sẽ nộp tiền học phí bằng tiền mặt.

\r\n

\r\n II  HỌC LẠI CỦA TẤT CẢ CÁC ĐỐI TƯỢNG

\r\n

\r\n * Thu tiền vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 (riêng sinh viên học liên kết ngoài trường thu tất cả các ngày làm việc trong tuần).

\r\n

\r\n IV. CÁC LOẠI  LỆ PHÍ KHÁC TIẾP KHÁCH TẤT CẢ CÁC NGÀY LÀM VIỆC TRONG TUẦN

\r\n

\r\n             Thời gian tiếp khách: Sáng 8h đến 11h30; chiều 13h30h đến 16h30. Địa điểm tại Phòng Tài chính – Kế toán (Phòng 111) – Tầng 1 – Nhà Hành chình

\r\n

\r\n                                                                                      TL.  HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n Nơi nhận                                                                   TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN

\r\n

\r\n - Các Khoa chuyên môn; 

\r\n

\r\n - P. TC-KT.

\r\n

\r\n                                                                                                   Thsỹ. Ngô Văn Trạm

\r\n