HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2024

____________________

  Số: 833/TB-HVN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Hà Nội, ngày 15 tháng  5  năm 2024

                                                       

THÔNG BÁO ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY XÉT TUYỂN SỚM ĐỢT 1 NĂM 2024

Căn cứ Kế hoạch và Kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2024, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) xét tuyển sớm đợt 1 năm 2024 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (xét học bạ) như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) xét tuyển sớm đợt 1 năm 2024 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (xét học bạ) (thí sinh tra cứu tại đây).

Thí sinh cần đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh (thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo (từ ngày 18/7 – 30/07/2024).

Thông tin liên hệ:

Điện thoại: 0961.926.939/ 0961.926.639/ 024.6261.7578.

Website: www.vnua.edu.vnhttp://tuyensinh.vnua.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep

Lưu ý: Kết quả xét tuyển của thí sinh được công bố dựa trên các thông tin từ dữ liệu do thí sinh cung cấp và các dữ liệu khác; trường hợp có sai sót sẽ được giải quyết và xử lý theo các quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT.

 

Nơi nhận :

- Thí sinh (website);

- Lưu QLĐT, VT, NPD (3)

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC GS.TS. Phạm Văn Cường