HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2024

_____________

Số: 1207 /TB-HVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2024

                                                            

 

THÔNG BÁO

ĐIỂM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (HỌC BẠ)

XÉT TUYỂN SỚM ĐỢT 2 NĂM 2024

Căn cứ Kế hoạch và Kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2024, Học viện công bố điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) xét tuyển sớm đợt 2 năm 2024 đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) như sau:

TT

Nhóm ngành

Điểm đủ điều kiện

trúng truyển

HVN01

Thú y

24

HVN02

Chăn nuôi thú y - thuỷ sản

22

HVN03

Nông nghiệp sinh thái

và Nông nghiệp đô thị

22

HVN04

Công nghệ kỹ thuật

ô tô và Cơ điện tử

24

HVN05

Kỹ thuật cơ khí

24

HVN06

Kỹ thuật điện,

Điện tử và Tự động hoá

25

HVN07

Logistics và Quản lý

chuỗi cung ứng

24

HVN08

Quản trị kinh doanh,

Thương mại và Du lịch

22

HVN09

Công nghệ sinh học

và Công nghệ dược liệu

22

HVN10

Công nghệ thực phẩm

và Chế biến

23

HVN11

Kinh tế và Quản lý

23

HVN12

Xã hội học

22

HVN13

Luật

22

HVN14

Công nghệ thông tin

và Kỹ thuật số

23

HVN15

Quản lý đất đai,

Bất động sản và Môi trường

22

HVN16

Khoa học môi trường

22

HVN17

Ngôn ngữ Anh

22

HVN18

Sư phạm công nghệ

25

Riêng nhóm ngành HVN18 - Sư phạm công nghệ, thí sinh phải đạt học lực năm lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,0 trở lên.

Thông tin tư vấn, hỗ trợ:

Điện thoại: 0961.926.939 - 024.6261.7578 - 0961.926.639 - 024.6261.7520.

Facebook: www.facebook.com/tuyensinhvnua.edu.vn

Zalo: 0961 926 639

                                                                                                          

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (báo cáo);

- Bộ NN&PTNT (báo cáo);

- Hội đồng Học viện (báo cáo);

- Ban Giám đốc;

- Thí sính đăng ký xét tuyển (website);

- Lưu QLĐT, VT, NPD (3).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

GS.TS. Phạm Văn Cường