HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2022

_____________

Số: 961 /TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO ĐẠT TIÊU CHÍ TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ VÀ XÉT KẾT HỢP ĐỢT 1 NĂM 2023

 

 

Căn cứ Kế hoạch và Kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2023, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo danh sách thí sinh đạt tiêu chí trúng tuyển đại học chính quy (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) đợt 1 năm 2023 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (xét học bạ) và phương thức xét tuyển kết hợp như sau:

1. Danh sách thí sinh đạt tiêu chí trúng tuyển đại học chính quy (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) đợt 1 năm 2023 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (xét học bạ) và phương thức xét tuyển kết hợp (thí sinh tra cứu tại đây)

Thí sinh cần đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh (thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo (từ ngày 10/7 – 30/07/2023).

2. Hoàn thiện hồ sơ xét tuyển

a) Hồ sơ

- Bản sao/photo học bạ hoặc xác nhận kết quả học tập lớp 11.

- Bản sao/photo thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân.

- Bản sao/photo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (nếu có).

b) Thời gian và hình thức nộp hồ sơ

- Thời gian: Từ ngày 01 - 15/06/2023

- Hình thức: Thí sinh có thể nộp hồ sơ theo 1 trong 2 cách sau:

+ Trực tiếp tại Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Phòng 121, tầng 1, Nhà Hành chính);

+ Chuyển phát nhanh qua bưu điện về địa chỉ: Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, TT. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội.

3. Thông tin liên hệ:

 Điện thoại: 0961.926.939/ 0961.926.639/ 024.6261.7578/ 024.6261.7520.  

Website: www.vnua.edu.vnhttp://tuyensinh.vnua.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep

 

Nơi nhận :

- Thí sinh (website);

- Lưu QLĐT, VT, NPD (3)

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 GS.TS. Phạm Văn Cường