HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_________________

Số:04/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2024

 

 

THÔNG BÁO

V/v đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023-2024

 

Căn cứ kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023-2024 và kế hoạch triển khai năm học 2023-2024,  Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo tới sinh viên Học viện nội dung triển khai đánh giá điểm rèn luyện cụ thể như sau:

1.   Đối tượng thực hiện đánh giá

Sinh viên đăng ký học phần trong học kỳ 1 năm học 2023-2024.

2.      Thời gian thực hiện đánh giá

Từ ngày 16/02/2024 đến ngày 26/02/2024

3.      Hình thức thực hiện

Sinh viên các Khoa thực hiện đánh giá online theo đường link sau:

Đối với sinh viên K68:

https://forms.office.com/r/uZ6UQXfuV1

leftcenterrightdel
 

 

Đối với sinh viên K67 trở về trước:

https://forms.office.com/r/jGLVMe9P1y

leftcenterrightdel
 

Trường hợp sinh viên gặp lỗi đăng nhập email của Học viện đề nghị liên hệ thầy Tuấn theo email: nhtuan@vnua.edu.vn để được hỗ trợ.

Học viện yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện đánh giá điểm rèn luyện đúng hạn để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên. Quá thời hạn nêu trên, sinh viên không đánh giá sẽ không có kết quả đánh giá và xếp loại điểm rèn luyện trong học kỳ 1 năm học 2023-2024.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

-Các Khoa;;

-Lưu CTCT&CTSV, TMDUC (15)

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

 

Dương Thành Huân