HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC TUẦN SHCDSV

_____________________

Số: 14/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v cập nhật kết quả bài thu hoạch (đợt 1) và tra cứu lịch học lại, học bổng sung

Tuần Sinh hoạt Công dân-Sinh viên năm học 2022-2023 (Đợt 2)

 

Căn cứ Kế hoạch số 1501/KH-HVN ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Học viện về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân-Sinh viên năm học 2022- 2023” (đợt 1);

Căn cứ kết quả giải quyết các thắc mắc, phản hồi của sinh viên theo Thông báo số 12/TB-CTCT&CTSV ngày 17 tháng 12 năm 2012 về kết quả bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt Công dân-Sinh viên năm học 2022-2023 (đợt 1);

Ban Tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên năm học 2022-2023 thông báo:

1. Do sự cố kỹ thuật về công nghệ thông tin trong quá trình đăng tải kết quả bài thu hoạch (đợt 1) nên sinh viên tra cứu lại kết quả và lịch học theo đường link: https://tracuu.vnua.edu.vn/shcd.php. Đây là kết quả và lịch học chính thức thay thế cho các Thông báo trước đây. 

2. Kính đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa thông báo đến các sinh viên tham gia các lớp học đợt 2 theo lịch học được gửi kèm theo Thông báo này.

 

 

Nơi nhận:

- Thí sinh (Website);

- Các Khoa; Ban TC&KT, Trạm YT;

- Lưu CTCT&CTSV (20)

TM. THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

 

Giang Trung Khoa

 


 

Phụ lục

LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN

NĂM HỌC 2022-2023 (đợt 2)

1. Đối với sinh viên khoá 67

Thời gian: sáng từ 7h30; chiều từ 13h30

Địa điểm: Hội trường A (Nguyễn Đăng 207)

Lớp

Khoa

Thời gian học

Lớp 1

Khoa học xã hội, Nông học, Tài nguyên và Môi trường, Thú y, Thủy sản, Chăn nuôi, Cơ – Điện, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm, Du lịch và Ngoại ngữ

Sáng ngày 25/12/2022

Sáng ngày 26/12/2022

Lớp 2

Kế toán và Quản trị kinh doanh, Kinh tế và Phát triển nông thôn

Chiều ngày 25/12/2022

Chiều ngày 26/12/2022

2. Đối với sinh viên các khoá 66 trở về trước

Thời gian: tối từ 18h00

Địa điểm: Hội trường A (Nguyễn Đăng 207)

Lớp

Khoa

Tối ngày

Lớp 1

Thú y, Chăn nuôi, Thủy sản

25/12/2022

Lớp 2

Kế toán và Quản trị kinh doanh, Nông học

26/12/2022

Lớp 3

Cơ - Điện, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Phát triển nông thôn

27/12/2022

Lớp 4

Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Du lịch và Ngoại ngữ, Khoa học xã hội

28/12/2022

 

THƯỜNG TRỰC

BAN TỔ CHỨC TUẦN SHCD-SV

NĂM HỌC 2022-2023