HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

___________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 284/TB - QLĐT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

V/v Các lớp học phần được nghỉ học sáng thứ 7 ngày 19 tháng 11 năm 2022

 


Để kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam  (20/11/1982-20/11/2022), Ban Quản lý đào tạo xin thông báo các lớp học phần có thời khóa biểu học vào sáng thứ 7 ngày 19 tháng 11 năm 2022 được nghỉ học. Đại diện ban cán sự lớp học phần liên hệ cô Linh (Bàn 13 - Ban Quản lý đào tạo) để cấp giấy học bù, nếu có.

Ban Quản lý đào tạo xin thông báo lịch nghỉ học tới sinh viên, giảng viên và VPHV (tổ giảng đường) biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa; Ban CTCT & CTSV; VPHV;

- Lưu: QLĐT

 

 

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Hải